НАПОМЕНА:

Катастарските индикации за земјоделското земјиште во државна сопственост се превземени од Агенцијата за катастар на недвижности. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се оградува од евентуални недоследности во истите.
Поради непостоење на законска одредба за дефинирање на површините издадени во закуп со катастарски индикации во договорите за закуп склучени до 2007 година,  Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  не располага со катастарски индикации за издадените парцели. Од овие причини податоците за издадените парцели во договорите за закуп до 2007 во Регистарот на земјоделско земјиште во државна сопственост се во фаза на ажурирање.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
expand Регион : БЕРОВО ‎(4307)
expand Регион : БИТОЛА ‎(22336)
expand Регион : ВАЛАНДОВО ‎(5374)
expand Регион : ВЕЛЕС ‎(13689)
expand Регион : ВИНИЦА ‎(4148)
expand Регион : ГЕВГЕЛИЈА ‎(8823)
expand Регион : ГОСТИВАР ‎(1929)
expand Регион : ДЕБАР ‎(1482)
expand Регион : ДЕЛЧЕВО ‎(6358)
expand Регион : ДЕМИР ХИСАР ‎(3616)
expand Регион : КАВАДАРЦИ ‎(12098)
expand Регион : КИЧЕВО ‎(1568)
expand Регион : КОЧАНИ ‎(9238)
expand Регион : КРАТОВО ‎(2936)
expand Регион : КРИВА ПАЛАНКА ‎(3845)
expand Регион : КРУШЕВО ‎(907)
expand Регион : КУМАНОВО ‎(22639)
expand Регион : М. БРОД ‎(2820)
expand Регион : НЕГОТИНО ‎(6083)
expand Регион : ОХРИД ‎(20194)
expand Регион : ПРИЛЕП ‎(63375)
expand Регион : ПРОБИШТИП ‎(6451)
expand Регион : РАДОВИШ ‎(7044)
expand Регион : РЕСЕН ‎(4719)
expand Регион : СВЕТИ НИКОЛЕ ‎(12616)
expand Регион : СКОПЈЕ ‎(16347)
expand Регион : СТРУГА ‎(3086)
expand Регион : СТРУМИЦА ‎(9965)
expand Регион : ТЕТОВО ‎(3735)
expand Регион : ШТИП ‎(16838)
​​